Occupational therapy helps children to develop the fundamental skills necessary for learning and performing daily tasks, sammen med å ta opp sosiale og atferdsmessige ferdigheter,,en,Pediatrisk arbeidsterapi hjelper barn med å utvikle den grunnleggende sensoriske bevisstheten og motoriske ferdigheter som trengs for selvbehov,,en,De arbeider for å utdanne og styrke ferdigheter og atferd for å øke overføring utenfor klinikken for bedre ytelse og funksjon i deres daglige liv,,en,Vi jobber med barn med følgende diagnoser inkludert,,en. Pediatric occupational therapy helps children develop the basic sensory awareness and motor skills needed for self-care, motor development, learning and healthy behavior. These include the following, but not limited to:

 • body awareness (proprioceptive sense)
 • koordinering av bevegelsene mellom de to sider av kroppen,,en,“Krysser midtlinjen”,,en,finmotorikk kontroll og organisering,,en,motor planlegging,,en,motoriske bevegelser og koordinasjon,,en,brutto motorisk koordinasjon,,en,okulære motoriske ferdigheter,,en,visuelle perseptuelle ferdigheter,,en,selvregulering,,en,sensoriske modulasjon,,en,reaksjon på stimuli,,en,sosiale ferdigheter,,en,Her på Barnas Therapy Solutions,,en,våre ergoterapeuter ikke bare arbeide direkte med barnet, men også med omsorgspersoner,,en (“crossing the midline”)
 • fine motor control and organization
 • motor planning
 • motor movements and coordination
 • gross motor coordination
 • ocular motor skills
 • visual perceptual skills
 • self-regulation
 • sensory modulation (reaction to stimulus)
 • social skills

Here at Children’s Therapy Solutions, our occupational therapists not only work directly with the child but also with the caregivers. They work to educate and reinforce skills and behaviors to increase carryover outside of the clinic for improved performance and functioning in their daily lives. We work with children with the following diagnoses including, but not limited to:

 • Sensorisk Processing Disorders
 • Autism Spectrum Disorder
 • Down’s Syndrome
 • Cerebral Palsy
 • Fine motor delays
 • Hypotonia/low muscle tone
 • Developmental delay
 • Visual Motor/Visual Perceptual delays
 • Torticollis
 • Feeding Difficulties
 • ADHD/ADD
 • Erb’s palsy or Erb–Duchennepalsy
 • Medically Fragile
 • Neurological impairments
 • Chromosomal abnormalities

* Husk denne listen er kun veiledende og er ikke all-inclusive,,en,Ergoterapi hjelper barn til å utvikle grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for å lære og utføre daglige oppgaver,,en,sammen med adressering sosiale og atferdsmessige ferdigheter. Pediatrisk ergoterapi hjelper barn å utvikle de grunnleggende sensoriske bevissthet og motoriske ferdigheter som trengs for egenomsorg,,en,motorisk utvikling,,en,læring og sunn atferd,,en,Disse inkluderer følgende,,en,men ikke begrenset til,,en,kroppsbevissthet,,en,proprioseptiv sans,,en.

 

Oversettelse


 Rediger oversettelse